Služby a ceník

Nabízíme služby právního poradenství a zastupování v širokém spektru oblastí práva České republiky. Specializujeme se zejména na oblast práva obchodního, občanského a trestního. Pomůžeme Vám ale také  v rámci ostatních právních odvětví. Naše služby zahrnují konzultace právních problémů, vypracování návrhů a sepis smluv a dalších dokumentů a procesní zastupování před rozhodci, soudy či orgány státní správy.

Obecná pravidla poskytování právních služeb
Jako advokáti jsme v první řadě vázáni zákonem, jakož i ostatními obecně závaznými právními normami, a dále stavovskými předpisy vydanými příslušnými orgány České advokátní komory. V rámci stanoveném těmito předpisy jsme připraveni poskytovat Vám jakékoliv právní služby a hájit všemi legálními prostředky Vaše zájmy. Důraz klademe zejména na povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem naší praxe dozvíme. V každém případě plně respektujeme Vaše přání a pokyny. Pokud se naše doporučení neshoduje s Vašim přáním, ponecháváme způsob řešení na Vaší vůli, důrazně Vás však upozorníme na námi zjištěná rizika takového postupu.

Smluvní agenda
Při sepisování a připomínkování smluv je našim cílem zajistit Vám stabilní právní vztah vytvářející právně jisté postavení všech účastníků. Nabízíme Vám rozsáhlé praktické zkušenosti se smlouvami o koupi a prodeji nemovitostí, smlouvami pracovními, se smlouvami upravujícími ustanovení občanského zákoníku i se smlouvami inominátními.

Sporná agenda
Pokud jde o agendu spornou, zanalyzujeme s Vámi v první řadě možná rizika sporu a s ohledem na jejich právní postavení následně doporučíme zahájení, pokračování či naopak smírné ukončení sporu. Při poskytování doporučení zvažujeme nejen prognózu samotného výsledku sporu, ale také hledisko nákladů a časové náročnosti případného soudního, správního nebo rozhodčího řízení.

Daňové poradenství, notář, exekutor
Abychom Vám mohli poskytnout opravdu komplexní služby, nabízíme Vám konzultace s profesionálním daňovým poradcem. Spolupracujeme také s přední notářskou kanceláří v centru Prahy. Díky tomu pro Vás umíme zajistit veškeré služby, k jejichž realizaci je potřeba notářského zápisu nebo jiného úkonu, k jehož provedení je oprávněn výhradně notář. Při správě pohledávek doporučíme osvědčeného soudního exekutora.

%d blogerům se to líbí: